จัดเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารและแม่บ้านของหน่วยฯ ณ สูทกรรม ป.พัน.๑๖

๐๘๑๒๐๐ ก.พ. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว ...