ลำดับที่ 1
      ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ท.เสกสันต์ มั่งลือ เมื่อ : 5 มี.ค. 2554, 20:38

ลำดับที่ 2
      • ชาวต่างชาติยังเทิดทูนให้รางวัลแก่พระองค์ท่าน แล้วชาวไทยเราได้ให้อะไรแก่พระองค์ท่านบ้าง • เราชาวไทยภูมิใจที่พระเจ้าตากสินสามารถกู้แผ่นดินไทยภายใน ๗ เดือน • ชาวอำเภอสว่างแดนดินได้รับการรักษาการป่วยเจ็บเพราะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้พวกเรา • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงลำบกตรากตรำทำเพื่อประชาชนมาโดยตลอดอย่างแท้จริง
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.วันชัย เม่นเผือก เมื่อ : 5 มี.ค. 2554, 22:02

ลำดับที่ 3
     

๑.     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศไทย

๒.    พระราชจักรีวงศ์ ทรงประกาศเลิกทาส สมัยรัชกาลที่ ๕

๓.    พระบรมโอรสาธิราชสยาม มกุฎราชกุมาร พระราชถุงยังชีพให้แก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัย           อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

๔.    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาผู้ก่อความไม่สงบ

๕.    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

๖.     ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

๗.    ขอให้คนไทยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์

๘.    เราจะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือหัวตลอดไป

๙.     เราขอเดินตามรอยพ่อหลวง

๑๐. เราเป็นไทยอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยทั้งปวง

    ข้าพระพุทธเจ้า : ป.พัน.16 เมื่อ : 6 มี.ค. 2554, 08:49

ลำดับที่ 4
      ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แด่ปวงชนชาวไทย และขอให้ชาวไทยปรองดองกัน เพื่อพระมหากษัตริย์ของเรา พระองค์จะได้มีความสุข เมื่อพระองค์มีความสุข เราชาวไทยก็จะได้มีความสุข มีความร่มเย็น และกลับมาเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิม มาร่วมกันทำเพื่อประเทศไทย เพื่อพระมหากษัตริย์ของเรา ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแด่ชาวไทยตลอดกาลนาน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : เทิดมาตุภูมิ เมื่อ : 14 เม.ย. 2554, 14:13

ลำดับที่ 7
     

ขอให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระประชวร มีสุขภาพแข็งแรงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.ต.ประจักษ์ บุบผาเฮ้า เมื่อ : 20 ก.ค. 2554, 11:10

ลำดับที่ 8
     

ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทยของเราทุกคน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงพระวรกายเข้มแข็งตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

    ข้าพระพุทธเจ้า : นางภศิริ บุบผาเฮ้า เมื่อ : 20 ก.ค. 2554, 11:17

ลำดับที่ 9
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

    ข้าพระพุทธเจ้า : นางภศิริ บุบผาเฮ้า เมื่อ : 4 ส.ค. 2554, 08:37

ลำดับที่ 12
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายแข็งแรงตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ่าประจักษ์ --ภศิริ บุบผาเฮ้า เมื่อ : 13 ก.พ. 2555, 10:22

ลำดับที่ 16
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธ์ของลูกหลานทุกคนในประเทศไทย

    ข้าพระพุทธเจ้า : วรรณพร เวียงนนท์ เมื่อ : 7 ก.ค. 2555, 10:52

ลำดับที่ 17
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : อรนลิน เวียงนนท์ เมื่อ : 7 ก.ค. 2555, 10:57

ลำดับที่ 19
      ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงอยู่กับประชาชนชาวไทยตลอดไป
    ข้าพระพุทธเจ้า : วรรณพร เวียงนนท์ เมื่อ : 8 ก.ค. 2555, 11:22

ลำดับที่ 20
     

ขอให้พระองค์ทรงเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : ออรนลิน เวียงนนท์ เมื่อ : 8 ก.ค. 2555, 11:28

ลำดับที่ 21
     

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ

อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทรของประเทศชาติตลอดไป

    ข้าพระพุทธเจ้า : วรรณพร เวียงนนท์ เมื่อ : 10 ก.ค. 2555, 18:18

ลำดับที่ 22
      ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : อรนลิน เวียงนนท์ เมื่อ : 10 ก.ค. 2555, 18:20

ลำดับที่ 23
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพลานามัยที่แข็งแรง

    ข้าพระพุทธเจ้า : ศศิภา เวียงนนท์ เมื่อ : 10 ก.ค. 2555, 18:51

ลำดับที่ 24
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : วรรณพร เวียงนนท์ เมื่อ : 11 ก.ค. 2555, 18:15

ลำดับที่ 25
      ...ขอถวายบุญกุศล อันพึงเกิดจากการสวดมนต์ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ...ขอถวายแด่องค์พระสยามเทวาธิราช ผู้ปกปักษ์คุ้มครองแผ่นดินไทย ...และขอถวายเป็นพระราชกุศล แด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ประสาร ชำนาญค้า เมื่อ : 12 ก.ค. 2555, 18:28

ลำดับที่ 26
      ...ขอถวายบุญกุศล อันพึงเกิดจากการสวดมนต์ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ...ขอถวายแด่องค์พระสยามเทวาธิราช ผู้ปกปักษ์คุ้มครองแผ่นดินไทย ...และขอถวายเป็นพระราชกุศล แด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ประสาร ชำนาญค้า เมื่อ : 12 ก.ค. 2555, 18:28

ลำดับที่ 27
      ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ประสาร ชำนาญค้า เมื่อ : 12 ก.ค. 2555, 19:17

ลำดับที่ 28
      ขอทรงพระเจริญบุญกุศลที่ข้าพเจ้วทำมาขอยกถวายพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ศศิภา เวียงนนท์ เมื่อ : 12 ก.ค. 2555, 20:29

ลำดับที่ 29
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : อรวรรณ งามแสง เมื่อ : 12 ก.ค. 2555, 20:33

ลำดับที่ 31
      ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ร.อ.วีระพงษ์ วราวูธวิเชียร เมื่อ : 13 ก.ค. 2555, 10:27

ลำดับที่ 32
     

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : สุรย์ วราวุธวิเชียร เมื่อ : 13 ก.ค. 2555, 10:34

ลำดับที่ 33
     

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.ต. ชูชาติ บุญภาย เมื่อ : 13 ก.ค. 2555, 12:01

ลำดับที่ 34
     

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ  ปราศจาคโรคาพยาธิ

เป็นเหนือหัวเหนือแผ่นดินของไทยทั้งผอง ตลอดไป

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.ต. ชูชาติ บุญภาย เมื่อ : 13 ก.ค. 2555, 12:09

ลำดับที่ 35
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ศศิภา เวียงนนท์ เมื่อ : 13 ก.ค. 2555, 16:26

ลำดับที่ 36
      ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : อรนลิน เวียงนนท์ เมื่อ : 13 ก.ค. 2555, 16:30

ลำดับที่ 37
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : วรรณพร เวียงนนท์ เมื่อ : 13 ก.ค. 2555, 17:46

ลำดับที่ 38
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.ต. ชูชาติ บุญภาย เมื่อ : 15 ก.ค. 2555, 08:44

ลำดับที่ 39
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : อรนลิน เวียงนนท์ เมื่อ : 15 ก.ค. 2555, 09:51

ลำดับที่ 40
      ขอถวายพ่อหลวงขอให้พ่อทรงหายจากการประชวร
    ข้าพระพุทธเจ้า : ศศิภา เวียงนนท์ เมื่อ : 15 ก.ค. 2555, 12:19

ลำดับที่ 41
      ขอถวายพ่อหลวงขอให้พ่อทรงหายจากการประชวร
    ข้าพระพุทธเจ้า : ศศิภา เวียงนนท์ เมื่อ : 15 ก.ค. 2555, 12:22

ลำดับที่ 42
      ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ประสาร ชำนาญค้า เมื่อ : 16 ก.ค. 2555, 11:50

ลำดับที่ 43
     

ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิในสากลโลก

จงดลบันดาลให้ในหลวงทรงพระพลานามัยแข็งแรง

ทรงพระเกษมสำราญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : เพ็ญณภา สุทธิประภา เมื่อ : 16 ก.ค. 2555, 14:58

ลำดับที่ 44
      ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงขอให้หายจากการประชวรเร็ววันเร็วคืน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ศศิภา เวียงนนท์ เมื่อ : 17 ก.ค. 2555, 17:49

ลำดับที่ 45
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิง วรรณพร เวียงนนท์ เมื่อ : 17 ก.ค. 2555, 18:38

ลำดับที่ 46
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : ชนาธิป วงษ์วิไลวารินทร์ เมื่อ : 18 ก.ค. 2555, 06:58

ลำดับที่ 47
      ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระบรมราชินินาถ ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ประสาร ชำนาญค้า เมื่อ : 18 ก.ค. 2555, 08:00

ลำดับที่ 48
     

ทรงพระเจริญยี่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาลเทอญ.

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.อ.สันติภาพ ผจงศิลป์ เมื่อ : 18 ก.ค. 2555, 16:51

ลำดับที่ 49
     

ทรงพระเจริญยี่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาลเทอญ.

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.อ.สันติภาพ ผจงศิลป์ เมื่อ : 18 ก.ค. 2555, 16:53

ลำดับที่ 50
      ทรงพระเจริญ   ทรงพระเจริญ    ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ศศิภา เวียงนนท์ เมื่อ : 18 ก.ค. 2555, 17:13

ลำดับที่ 51
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : อรนลิน เวียงนนท์ เมื่อ : 19 ก.ค. 2555, 09:25

ลำดับที่ 52
     

รักในหลวง

    ข้าพระพุทธเจ้า : ประสาร ชำนาญค้า เมื่อ : 19 ก.ค. 2555, 17:48

ลำดับที่ 53
     

พ่อหลวงผู้มีพระทัยที่งดงาม       ขอให้พ่อหายไวไว

    ข้าพระพุทธเจ้า : วรรณพร เวียงนนท์ เมื่อ : 19 ก.ค. 2555, 20:10

ลำดับที่ 54
     

ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.รำไพ มโนรินทร์ เมื่อ : 20 ก.ค. 2555, 10:00

ลำดับที่ 55
      ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  พลานมัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
    ข้าพระพุทธเจ้า : ร.อ.อุดม พามนตรี และ นางรัตนา พามนตรี เมื่อ : 20 ก.ค. 2555, 10:35

ลำดับที่ 56
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.ต. ชูชาติ เมื่อ : 20 ก.ค. 2555, 17:55

ลำดับที่ 57
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.วรรณพร เวียงนนท์ เมื่อ : 20 ก.ค. 2555, 17:57

ลำดับที่ 58
     
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.พิพิธ พรหมมาศ เมื่อ : 21 ก.ค. 2555, 21:35

ลำดับที่ 59
      ขอให้พ่อของแผ่นดินหายจากประชวน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาย เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.พิพิธ พรหมมาศ เมื่อ : 21 ก.ค. 2555, 21:40


มีผู้ลงนามทั้งสิ้น 263136 ครั้ง : 5263 หน้า : « ย้อนกลับ 1 2 3 4 ... 5 5263 ถัดไป »


     
ชื่อ - สกุล :
อีเมล์ :
ข้อความ :
    กรอกรหัสยืนยัน
   
   
    หมายเหตุ : กำลังพล ป.พัน.๑๖ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมียอดโพสต์ ๑,๐๐๐จึงจะได้รับรางวัล

กลับหน้าหลัก