ӴѺ 1
      ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
    Ҿоط : ส.ท.เสกสันต์ มั่งลือ : 5 .. 2554, 20:38

ӴѺ 2
      • ชาวต่างชาติยังเทิดทูนให้รางวัลแก่พระองค์ท่าน แล้วชาวไทยเราได้ให้อะไรแก่พระองค์ท่านบ้าง • เราชาวไทยภูมิใจที่พระเจ้าตากสินสามารถกู้แผ่นดินไทยภายใน ๗ เดือน • ชาวอำเภอสว่างแดนดินได้รับการรักษาการป่วยเจ็บเพราะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้พวกเรา • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงลำบกตรากตรำทำเพื่อประชาชนมาโดยตลอดอย่างแท้จริง
    Ҿоط : จ.ส.อ.วันชัย เม่นเผือก : 5 .. 2554, 22:02

ӴѺ 3
     

๑.     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศไทย

๒.    พระราชจักรีวงศ์ ทรงประกาศเลิกทาส สมัยรัชกาลที่ ๕

๓.    พระบรมโอรสาธิราชสยาม มกุฎราชกุมาร พระราชถุงยังชีพให้แก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัย           อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

๔.    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาผู้ก่อความไม่สงบ

๕.    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

๖.     ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

๗.    ขอให้คนไทยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์

๘.    เราจะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือหัวตลอดไป

๙.     เราขอเดินตามรอยพ่อหลวง

๑๐. เราเป็นไทยอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยทั้งปวง

    Ҿоط : ป.พัน.16 : 6 .. 2554, 08:49

ӴѺ 4
      ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แด่ปวงชนชาวไทย และขอให้ชาวไทยปรองดองกัน เพื่อพระมหากษัตริย์ของเรา พระองค์จะได้มีความสุข เมื่อพระองค์มีความสุข เราชาวไทยก็จะได้มีความสุข มีความร่มเย็น และกลับมาเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิม มาร่วมกันทำเพื่อประเทศไทย เพื่อพระมหากษัตริย์ของเรา ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแด่ชาวไทยตลอดกาลนาน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : เทิดมาตุภูมิ : 14 .. 2554, 14:13

ӴѺ 7
     

ขอให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระประชวร มีสุขภาพแข็งแรงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

    Ҿоط : จ.ส.ต.ประจักษ์ บุบผาเฮ้า : 20 .. 2554, 11:10

ӴѺ 8
     

ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทยของเราทุกคน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงพระวรกายเข้มแข็งตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

    Ҿоط : นางภศิริ บุบผาเฮ้า : 20 .. 2554, 11:17

ӴѺ 9
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

    Ҿоط : นางภศิริ บุบผาเฮ้า : 4 .. 2554, 08:37

ӴѺ 12
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายแข็งแรงตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

    Ҿоط : จ่าประจักษ์ --ภศิริ บุบผาเฮ้า : 13 .. 2555, 10:22

ӴѺ 16
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธ์ของลูกหลานทุกคนในประเทศไทย

    Ҿоط : วรรณพร เวียงนนท์ : 7 .. 2555, 10:52

ӴѺ 17
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    Ҿоط : อรนลิน เวียงนนท์ : 7 .. 2555, 10:57

ӴѺ 19
      ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงอยู่กับประชาชนชาวไทยตลอดไป
    Ҿоط : วรรณพร เวียงนนท์ : 8 .. 2555, 11:22

ӴѺ 20
     

ขอให้พระองค์ทรงเจริญ

    Ҿоط : ออรนลิน เวียงนนท์ : 8 .. 2555, 11:28

ӴѺ 21
     

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ

อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทรของประเทศชาติตลอดไป

    Ҿоط : วรรณพร เวียงนนท์ : 10 .. 2555, 18:18

ӴѺ 22
      ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    Ҿоط : อรนลิน เวียงนนท์ : 10 .. 2555, 18:20

ӴѺ 23
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพลานามัยที่แข็งแรง

    Ҿоط : ศศิภา เวียงนนท์ : 10 .. 2555, 18:51

ӴѺ 24
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

    Ҿоط : วรรณพร เวียงนนท์ : 11 .. 2555, 18:15

ӴѺ 25
      ...ขอถวายบุญกุศล อันพึงเกิดจากการสวดมนต์ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ...ขอถวายแด่องค์พระสยามเทวาธิราช ผู้ปกปักษ์คุ้มครองแผ่นดินไทย ...และขอถวายเป็นพระราชกุศล แด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญ
    Ҿоط : จ.ส.อ.ประสาร ชำนาญค้า : 12 .. 2555, 18:28

ӴѺ 26
      ...ขอถวายบุญกุศล อันพึงเกิดจากการสวดมนต์ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ...ขอถวายแด่องค์พระสยามเทวาธิราช ผู้ปกปักษ์คุ้มครองแผ่นดินไทย ...และขอถวายเป็นพระราชกุศล แด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญ
    Ҿоط : จ.ส.อ.ประสาร ชำนาญค้า : 12 .. 2555, 18:28

ӴѺ 27
      ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : ประสาร ชำนาญค้า : 12 .. 2555, 19:17

ӴѺ 28
      ขอทรงพระเจริญบุญกุศลที่ข้าพเจ้วทำมาขอยกถวายพระองค์
    Ҿоط : ศศิภา เวียงนนท์ : 12 .. 2555, 20:29

ӴѺ 29
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : อรวรรณ งามแสง : 12 .. 2555, 20:33

ӴѺ 31
      ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    Ҿоط : ร.อ.วีระพงษ์ วราวูธวิเชียร : 13 .. 2555, 10:27

ӴѺ 32
     

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    Ҿоط : สุรย์ วราวุธวิเชียร : 13 .. 2555, 10:34

ӴѺ 33
     

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

    Ҿоط : จ.ส.ต. ชูชาติ บุญภาย : 13 .. 2555, 12:01

ӴѺ 34
     

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ  ปราศจาคโรคาพยาธิ

เป็นเหนือหัวเหนือแผ่นดินของไทยทั้งผอง ตลอดไป

    Ҿоط : จ.ส.ต. ชูชาติ บุญภาย : 13 .. 2555, 12:09

ӴѺ 35
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : ศศิภา เวียงนนท์ : 13 .. 2555, 16:26

ӴѺ 36
      ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    Ҿоط : อรนลิน เวียงนนท์ : 13 .. 2555, 16:30

ӴѺ 37
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    Ҿоط : วรรณพร เวียงนนท์ : 13 .. 2555, 17:46

ӴѺ 38
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : จ.ส.ต. ชูชาติ บุญภาย : 15 .. 2555, 08:44

ӴѺ 39
      ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : อรนลิน เวียงนนท์ : 15 .. 2555, 09:51

ӴѺ 40
      ขอถวายพ่อหลวงขอให้พ่อทรงหายจากการประชวร
    Ҿоط : ศศิภา เวียงนนท์ : 15 .. 2555, 12:19

ӴѺ 41
      ขอถวายพ่อหลวงขอให้พ่อทรงหายจากการประชวร
    Ҿоط : ศศิภา เวียงนนท์ : 15 .. 2555, 12:22

ӴѺ 42
      ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : ประสาร ชำนาญค้า : 16 .. 2555, 11:50

ӴѺ 43
     

ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิในสากลโลก

จงดลบันดาลให้ในหลวงทรงพระพลานามัยแข็งแรง

ทรงพระเกษมสำราญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

    Ҿоط : เพ็ญณภา สุทธิประภา : 16 .. 2555, 14:58

ӴѺ 44
      ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงขอให้หายจากการประชวรเร็ววันเร็วคืน
    Ҿоط : ศศิภา เวียงนนท์ : 17 .. 2555, 17:49

ӴѺ 45
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

    Ҿоط : เด็กหญิง วรรณพร เวียงนนท์ : 17 .. 2555, 18:38

ӴѺ 46
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

    Ҿоط : ชนาธิป วงษ์วิไลวารินทร์ : 18 .. 2555, 06:58

ӴѺ 47
      ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระบรมราชินินาถ ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : ประสาร ชำนาญค้า : 18 .. 2555, 08:00

ӴѺ 48
     

ทรงพระเจริญยี่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาลเทอญ.

    Ҿоط : ส.อ.สันติภาพ ผจงศิลป์ : 18 .. 2555, 16:51

ӴѺ 49
     

ทรงพระเจริญยี่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาลเทอญ.

    Ҿоط : ส.อ.สันติภาพ ผจงศิลป์ : 18 .. 2555, 16:53

ӴѺ 50
      ทรงพระเจริญ   ทรงพระเจริญ    ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : ศศิภา เวียงนนท์ : 18 .. 2555, 17:13

ӴѺ 51
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : อรนลิน เวียงนนท์ : 19 .. 2555, 09:25

ӴѺ 52
     

รักในหลวง

    Ҿоط : ประสาร ชำนาญค้า : 19 .. 2555, 17:48

ӴѺ 53
     

พ่อหลวงผู้มีพระทัยที่งดงาม       ขอให้พ่อหายไวไว

    Ҿоط : วรรณพร เวียงนนท์ : 19 .. 2555, 20:10

ӴѺ 54
     

ทรงพระเจริญ

    Ҿоط : จ.รำไพ มโนรินทร์ : 20 .. 2555, 10:00

ӴѺ 55
      ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  พลานมัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
    Ҿоط : ร.อ.อุดม พามนตรี และ นางรัตนา พามนตรี : 20 .. 2555, 10:35

ӴѺ 56
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : จ.ส.ต. ชูชาติ : 20 .. 2555, 17:55

ӴѺ 57
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    Ҿоط : ด.ญ.วรรณพร เวียงนนท์ : 20 .. 2555, 17:57

ӴѺ 58
     
    Ҿоط : จ.ส.อ.พิพิธ พรหมมาศ : 21 .. 2555, 21:35

ӴѺ 59
      ขอให้พ่อของแผ่นดินหายจากประชวน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาย เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทรงพระเจริญ
    Ҿоط : จ.ส.อ.พิพิธ พรหมมาศ : 21 .. 2555, 21:40


ռŧ 262917 : 5259 ˹ : « ͹Ѻ 1 2 3 4 ... 5 5259 Ѵ »


     
- ʡ :
:
ͤ :
    ͡׹ѹ
   
   
    ˵ : ѧ .ѹ. ʹԨ еͧʹʵ ,֧Ѻҧ

Ѻ˹ѡ