วิสัยทัศน์ ป.พัน.๑๖

วิสัยทัศน์ของหน่วย

—————

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ควบคู่กับการพัฒนากำลังพล พัฒนาหน่วย
เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล อย่างยั่งยืน

เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ เมื่อ ม.ค. 2563