ประวัติหน่วยฯ

พ.ท.อิทธิพล   กนะกาศัย
ท่านที่ 1

พ.ท.ธีระ   อติชน
ท่านที่ 2

พ.ท.มณฑล   วัฒนธร
ท่านที่ 3

พ.ท.ดำรง   สุ่มสังข์
ท่านที่ 4

พ.ท.วิทยา   สระแกทอง
ท่านที่ 5

พ.ท.วันชนะ   กลั่นพรมสุวรรณ
ท่านที่ 6


พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว
ท่านที่ 7

พ.ท.ไพรรัตน์  ดาษดา
ท่านที่ 8

พ.ท.จักรกฤษณ์ ช่วยพันธ์
ท่านที่ 9

16th Artillery    Battalion 6th Artillery Regiment

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6  ได้รับอนุมัติจัดตั้งตามคำสั่ง ทบ.ลับ (เฉพาะ) ที่  262 / 28  ลง  5  พ.ย. 28 โดยจัดหน่วยตาม  อจย. 6 – 25  ประกอบด้วย กองบังคับการกองพัน   กองร้อยกองบังคับการและบริการ   กองร้อยปืนใหญ่ที่  1,2 ,3 โดยหน่วยแรกที่จัดตั้ง คือ กองร้อยปืนใหญ่ที่ 1 ตาม อจย. 6 – 27 เมื่อ 18 ต.ค. 28 ต่อมาเมื่อ วันที่ 5 พ.ย. 28   จึงได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและ บริการ  และเมื่อ  16  ต.ค. 33 จึงได้รับการอนุมัติให้จัดตั้ง  กองร้อยปืนใหญ่ที่  2 และกองร้อยปืนใหญ่ที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่  16 จึงถือเอาวันที่ 5  พ.ย. เป็นวันสถาปนาหน่วย โดยบรรจุกำลังพลและยุทโธปกรณ์ตามอัตราอนุมัติ เป็นหน่วย พร้อมรบระดับ  2  ภารกิจทำหน้าที่เป็นปืนใหญ่ช่วยโดยตรงต่อกรมทหารราบ การแบ่งมอบ เป็น พัน.ป. ในอัตราของ  กรมทหารปืนใหญ่  อาวุธประจำหน่วยใช้ ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด 105 มม. (M 101A1)