ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ เม.ย.๕๘ ป.พัน.๑๖ จัดก...