S__4718720เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ เม.ย.๕๘ ป.พัน.๑๖ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือชุมชนรอบค่าย (บ.คุยมาตย์) ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน ๒๗ หลังคาเรือน(เสียหายทั้งหลัง ไม่มี เสียหายบางส่วน ๒๗ หลัง) รวมทั้งประสานขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการซ่อมแซมจาก ศบภ.เทศบาลตำบลปอภาร เข้าดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไป

 

 

Continue reading