20170818094637-cdc456ac[1]
20160609101851-e135b867[1]

เมื่อ ๐๙๐๖๓๐ มิ.ย. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.๑๖ พร้อมข้าราชการ และแม่บ้าน หน่วย ป.พัน.๑๖ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย. ๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ ค่าย พล.ร.๖ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พ.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ เป็นประธานในพิธี
Continue reading

Learning Center

เมื่อ 301300 มี.ค. 59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศว่าที่พันตรีให้แก่ ร.อ.กิตติศักดิ์   สุภวัฒนากร ฝอ.3 ป.พัน.16  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue reading

๐๘๑๒๐๐ ก.พ. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.๑๖ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารและแม่บ้านของหน่วยฯ ณ สูทกรรม ป.พัน.๑๖  อีกทั้งยังร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายทหาร และแม่บ้าน เพื่อพูดคุยถามถึงความเป็นอยู่ของกำลังพล  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย Continue reading

081000 ก.พ. 59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ทบ. ที่สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓ คน ได้แก่
– น.ส.ณัฐนันท์ วัฒนา เป็นบุตรของ ร.ต.ยุทธภูมิ ห้องแซง
– น.ส.วรัญญา คำภูเงิน เป็นบุตรของ จ.ส.อ.ชำนาญ คำภูเงิน
– น.ส.ปรีณาภา กาญจนรัตน์ เป็นบุตรของ จ.ส.อ.บุญมา กาญจนรัตน์
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย Continue reading

เมื่อ 160930 ธ.ค. 58 หน่วย ป.พัน.16 นำโดย ร.ท. วีรยุทธ ตันเสดี ผตน.ป.พัน.16 ทำการแทน ฝอ.1 ป.พัน.16 ได้นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และแม่บ้านของหน่วยฯ เป็นเจ้าภาพในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  แด่พระนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มาปฏิบัติธรรม จำนวน 120 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ วัดอโสกวนาราม ต.โพธิ์สัย  อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด   ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue reading

เมื่อ 151000 ธ.ค. 58 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้ตรวจแนะนำ การเตรียมการรับตรวจ จบ. เรื่องการส่งกำลัง สป.2 และ 4 สาย ส. (หน่วยใช้) ประจำปี 2558 ณ ห้องอบรม ร้อย.2 ป.พัน.16 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในข้อแก้ไข เพื่อให้กำลังพลนำไปปรับปรุงเป็นลำดับไป ผลการปฏิบัติเป็นด้วยความเรียบร้อย

Continue reading

     เมื่อ181530 พ.ย.58 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 5 นาย พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ หอเกียรติยศ ป.พัน.16 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย Continue reading

เมื่อ 181400 พ.ย. 58
ป.พัน.16 ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อประหยัดพลังและกิจกรรมการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน Continue reading