ข้อความลงนามถวายพระพร

ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปและสุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ — นางสุภาพ รัดสีสม

พยากรณ์อากาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร

พ.ท.ไพรรัตน์  ดาษดา
ผบ.ป.พัน.16

ร.อ.สุชน    แก้วชนะ ร.ท.วีรยุทธ ตันเสด ร.อ.เอื้อมพงศ์  โสภาบุตร
ร.ต.บรรชา ธรรมศรี
ฝอ.1 ป.พัน.16 ทกท.ฝอ.2 ป.พัน.16 ทกท.ฝอ.3 ป.พัน.16 ทกท.ฝอ.4 ป.พัน.16
ร.ต. ประมวล โพธิ์แสง ร.อ.มารุต   แสนคูณเมือง ร.อ.มานะ   แสนสุภา ร.อ.วิชัย   ทองวิเศษ
ฝกง.ป.พัน.16 นลว.ผท.ป.พัน.16 นยส.ป.พัน.16 ฝสส.ป.พัน.16
ว่าง ว่าง ร.อ.กิตติศักดิ์   สุภวัฒนากร ว่าง
ผบ.ร้อย.บก.และบริการ ผบ.ป.พัน.16 ร้อย.1 ผบ.ป.พัน.16 ร้อย.2 ผบ.ป.พัน.16 ร้อย.3
ร.ต.เชิดศักดิ์ บิญมาตย์ ว่าง ร.ต.ธวัชชัย สมชาติ ว่าง
รอง ผบ.ร้อย.บก.และบริการ รอง ผบ.ป.พัน.16 ร้อย.1 ผช.รอง ผบ.ป.พัน.16 ร้อย.2 รอง ผบ.ป.พัน.16 ร้อย.3
ร.ต.วทัญญู ประเสริฐโส ผตน.ป.พัน.16 ร้อย.3
ร.ต.วีระศักดิ์ สุทธิประภา ร.ท.วีรยุทธ ตันเสดี ร.ต.โอบเอื้อ พิมพ์วิชัย ร.ต.วทัญญู ประเสริฐโส
ผบ.มว.สื่อสาร ป.พัน.16 ผตน.ป.พัน.16 ร้อย.1 ผตน.ป.พัน.16 ร้อย.2 ผตน.ป.พัน.16 ร้อย.3
ร.ต.บรรชา ธรรมศรี ร.ต.สุวิทย์ ไชยวงศ์ ร.ต.บรรฑิต กมลศิลป์ ร.ต.ยุทธภูมิ ห้องแซง
ผบ.มว.กน. ผตน.ป.พัน.16 ร้อย.1 ผตน.ป.พัน.16 ร้อย.2 ผตน.ป.พัน.16 ร้อย.3
ร.ต.อำนวย ปริโย ร.ต.สุพรม วิชัด ร.ต.สมัย ศรีพลาย ร.ต.จำนงค์ รัดสีสม
นชง.ป.พัน.16 นชง.ป.พัน.16 นชง.ป.พัน.16 นชง.ป.พัน.16
ร.ต.ธวัชชัย สายเสมา ร.ต.โสภา มุ่งงาม
นชง.ป.พัน.16 นชง.ป.พัน.16