ӴѺ 311
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    Ҿоط : จ.ส.อ.รำไพ มโนรินทร์ : 11 .. 2555, 19:21

ӴѺ 312
      ขอให้พระองค์ทรงมีวรกายแข็งแรง
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 11 .. 2555, 19:24

ӴѺ 313
      ขอให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงทรงพระเจริญ
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 11 .. 2555, 19:25

ӴѺ 314
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หมื่นปี หมื่นๆ ปี
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 11 .. 2555, 19:26

ӴѺ 315
      ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 11 .. 2555, 19:27

ӴѺ 316
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระชนน์มายุยิ่งยืนนานเทอญ
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 11 .. 2555, 19:27

ӴѺ 317
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 11 .. 2555, 19:28

ӴѺ 318
      ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 11 .. 2555, 19:28

ӴѺ 319
      ขอพ่อหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 11 .. 2555, 19:29

ӴѺ 320
      ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 11 .. 2555, 19:29

ӴѺ 321
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ... ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    Ҿоط : พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ : 11 .. 2555, 22:32

ӴѺ 322
      ขอถวายพระพรชัย ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ
    Ҿоط : พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ : 11 .. 2555, 22:42

ӴѺ 323
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:47

ӴѺ 324
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:48

ӴѺ 325
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:49

ӴѺ 326
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:49

ӴѺ 327
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:50

ӴѺ 328
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:50

ӴѺ 329
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:51

ӴѺ 330
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:51

ӴѺ 331
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:51

ӴѺ 332
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:52

ӴѺ 333
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:52

ӴѺ 334
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:52

ӴѺ 335
      ทีฆายุกาโหตุ มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
    Ҿоط : พ.ท.วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ : 12 .. 2555, 07:52

ӴѺ 336
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:53

ӴѺ 337
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:53

ӴѺ 338
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:53

ӴѺ 339
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:53

ӴѺ 340
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:54

ӴѺ 341
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:54

ӴѺ 342
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 07:55

ӴѺ 343
               สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถซึ่งพระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่เป็นต้นแบบของสตรีทั้งประเทศ
    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 12 .. 2555, 09:13

ӴѺ 344
           "พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า"
    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 12 .. 2555, 09:17

ӴѺ 345
      "น้ำคือต้นกำเนิดของชีวิต"
    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 12 .. 2555, 09:20

ӴѺ 346
           ในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่า "กำไรของแผ่นดิน"
    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 12 .. 2555, 09:24

ӴѺ 347
               "คำว่า"กำไรของแผ่นดิน" คือการที่ทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆ มีงานทำมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรขโมยหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ชุมชนนั้นก็จะมีแต่ความสงบสุข
    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 12 .. 2555, 09:32

ӴѺ 348
      วันนี้ วันที่ 12 ส.ค. เป็นวันแม่แห่งชาติ ครอบครัวคะดิษฐ์ ขอถวายพระพร "ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ " ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    Ҿоط : จ.ส.อ.เดชศร คะดิษฐ์ : 12 .. 2555, 09:36

ӴѺ 349
      ในโลกนี้ไม่มีรักอันใดจะยิ่งใหญ่เท่า "ความรักของแม่ที่มีต่อลูก" เป็นรักที่บริสุทธิ์ปราศจากอคติใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าลูกทุกคนจะมองเห็นมากน้อยแคไหนเท่านั้นเอง ถ้าไม่มี "พ่อ..แม่" คงไม่มีเราวันนี้
    Ҿоط : จ.ส.อ.เดชศร คะดิษฐ์ : 12 .. 2555, 09:41

ӴѺ 350
     

"จะทำทุกความดีเพื่อสดุดีแด่แม่ของแผ่นดิน"

    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 12 .. 2555, 09:44

ӴѺ 351
      น้ำพระทัยของพระองศ์ยิ่งใหญ่กว่าฟ้าไม่มีสิ่งใดมาเทียบได้   ขอให้พระองศ์ทรงพลานามัยที่สมบูรณ์และอายุยิ่งยืนนานตลอดไป
    Ҿоط : วรรณพร เวียงนนท์ : 12 .. 2555, 10:29

ӴѺ 353
      ในวันที่ ๑๒ สิงหาคมนี้เป็นวันที่สำคัญอีกวาระหนิ่งข้าพระพุทธเจ้าขอให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงทรงพระเจริญ เกษมสำราญตลอดการเป็นนิจเทอญ
    Ҿоط : จ.ส.อ.รำไพ มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 11:39

ӴѺ 354
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : จ.ส.อ.รำไพ มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 11:41

ӴѺ 355
      ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : นางกาญจนา มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 15:05

ӴѺ 356
      ขอจงทรงพระเจริญ
    Ҿоط : นายธนาวุธ มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 15:54

ӴѺ 357
      ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : จ.ส.อ.รำไพ มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 15:57

ӴѺ 358
      ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : ด.ช.คุณภัทร สุวรรณชะลา : 12 .. 2555, 16:04

ӴѺ 359
      ขอจงทรงพระเจริญ
    Ҿоط : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ : 12 .. 2555, 18:55

ӴѺ 360
      ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : ด.ช.คุณภัทร สุวรรณชะลา : 13 .. 2555, 06:43

ӴѺ 361
     

ทรงพระเจริญ

    Ҿоط : ด.ช.คุณภัทร สุวรรณชะลา : 13 .. 2555, 06:47


ռŧ 262884 : 5258 ˹ : « ͹Ѻ 1 ... 5 6 7 8 ... 9 5258 Ѵ »


     
- ʡ :
:
ͤ :
    ͡׹ѹ
   
   
    ˵ : ѧ .ѹ. ʹԨ еͧʹʵ ,֧Ѻҧ

Ѻ˹ѡ