ลำดับที่ 60
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หายจากพระประชวร

 

    ข้าพระพุทธเจ้า : มยุรา อุ่นอินทร์ เมื่อ : 22 ก.ค. 2555, 19:25

ลำดับที่ 61
      ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิในสากลโลก จงดลบันดาลให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.สถาพร ผลบุญ เมื่อ : 23 ก.ค. 2555, 20:06

ลำดับที่ 62
      ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ประสาร ชำนาญค้า เมื่อ : 23 ก.ค. 2555, 21:20

ลำดับที่ 63
     

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ตรีวิทย์ นามแสง เมื่อ : 24 ก.ค. 2555, 20:12

ลำดับที่ 64
      ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.วิทวัส ขจรภพ เมื่อ : 24 ก.ค. 2555, 20:32

ลำดับที่ 65
      ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากประชวน ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.พิพิธ พรหมมาศ เมื่อ : 24 ก.ค. 2555, 22:02

ลำดับที่ 66
     

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ตลอดกาล ทรงพระเจริญยี่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.อ ไพรัตน์ ปินะการัง เมื่อ : 25 ก.ค. 2555, 13:05

ลำดับที่ 67
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิง วรรณพร เวียงนนท์ เมื่อ : 25 ก.ค. 2555, 16:01

ลำดับที่ 68
      ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ประสาร ชำนาญค้า เมื่อ : 25 ก.ค. 2555, 19:53

ลำดับที่ 69
      ขอให้พระองค์ทั้งสองพระองค์ทรงหายพระประชวรในเร็ววัน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ร.อ.วีระพงษ์ วราวุธวิเชียร เมื่อ : 25 ก.ค. 2555, 21:35

ลำดับที่ 70
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.อ.เสกสันต์ เมื่อ : 26 ก.ค. 2555, 10:57

ลำดับที่ 71
     

ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ. อนามิกา บุญภาย เมื่อ : 26 ก.ค. 2555, 16:52

ลำดับที่ 72
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.อรรคพล งามแสง เมื่อ : 26 ก.ค. 2555, 17:48

ลำดับที่ 73
     

ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.บุญเกิด คำพันธ์ เมื่อ : 26 ก.ค. 2555, 17:50

ลำดับที่ 74
     

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

เนื่องในอภิลักขิตสมัย คล้ายวันพระราชสมภพ

                                               ๒๘ ก.ค.๕๕

สมเด็จพระบรมฯรัชทายาท ทรงเก่งกาจสมชายชาติทหาร

ทรงเป็นนักบินที่เชี่ยวชาญ ปรีชาญาณกรปรกรณียกิจ ทั้งปฐพี

พระสรรค์สร้างทรงงานแทนองค์ไท้ ทั้งแผ่นดินเหนือใต้ ตกออกทุกถิ่นที่

เยี่ยมประชาโปรยสุขดุจวารี พระบารมีพสกไทยซึ้งในกมล

ธ.ประสงค์สิ่งใด จงพร้อมพิพัฒน์ พระไตรรัตน์ ดลพระองค์บรรลุผล

วโรกาสศุภวาร วันมงคล เจริญชนทรงสราญ ชั่วกาลนิรันต์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า

จ.ส.อ.บุญเกิด - อ้อยทิพย์   คำพันธ์

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.บุญเกิด คำพันธ์ เมื่อ : 26 ก.ค. 2555, 18:00

ลำดับที่ 75
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.อ.ยอดชาย เฉลยพจน์ เมื่อ : 27 ก.ค. 2555, 08:35

ลำดับที่ 76
      อุ่นใจไทยในบุญแท้แม่แห่งชาติ           ประชาราษฎร์ชื่นชมอุดมภักดิ์
ศิลปะ วัฒนธรรม นำถูกหลัก                 ทรงพิทักษ์ความเป็นไทยให้นิยม
พระราชินีศรีสง่าฐานะทหาร                   พระราชทานแนวทางสร้างหน่วยสม
เช่น พลิกฟื้นผืนป่าทรงปรารมภ์             ทรงพร่างพรมกรุณาทั่วฟ้าไทย
ปลูกต้นไม้ในใจคนเพื่อผลเลิศ              และก่อเกิดสมดุลคุณค่าใหญ่
พระบารมีแห่งพระองค์ธำรงไทย             กองทัพบกยอยกไว้ในโครงการ
" แปดสิบพรรษา " มหาสมัย                    น้อมดวงใจไทยประจักษ์เป็นหลักฐาน
เทิดธรรมะประดับหน่วยอำนวยการ        ปวงทหารขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.บัณฑิต ฤทธิแผลง เมื่อ : 27 ก.ค. 2555, 17:53

ลำดับที่ 77
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.กล้าณรงค์ ทิพย์เนตร เมื่อ : 28 ก.ค. 2555, 11:33

ลำดับที่ 78
      ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาล ประทานพระพรชัยมงคล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.กล้าณรงค์ ทิพย์เนตร
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.กล้าณรงค์ ทิพย์เนตร เมื่อ : 28 ก.ค. 2555, 11:43

ลำดับที่ 79
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ. รำไพ มโนรินทร์ เมื่อ : 28 ก.ค. 2555, 16:59

ลำดับที่ 80
      ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาล ประทานพระพรชัยมงคล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสืบไป
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 28 ก.ค. 2555, 17:30

ลำดับที่ 81
      ขอให้ทั้งสองพระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนไทยทั้งชาติมีความสามัคคีกันตลอดไป
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 28 ก.ค. 2555, 17:33

ลำดับที่ 82
     

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.ต.ประหยัด สุวรรณชะลา เมื่อ : 29 ก.ค. 2555, 08:15

ลำดับที่ 83
     

พูดจริง ทำจริง ทำจริง คือ ในหลวงของเรา

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 30 ก.ค. 2555, 14:29

ลำดับที่ 84
     

"คุณธรรมของพระองค์ท่านเย็นกว่าน้ำพระคงคา"

"ขอให้ทั้งสองพระองค์จงมีพลานามัยสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป"

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 30 ก.ค. 2555, 14:33

ลำดับที่ 85
      ข้อให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.วันชัย เม่นเผือก เมื่อ : 30 ก.ค. 2555, 14:57

ลำดับที่ 86
      ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มไทรขอประเทศไทยตลอดกาลนิรันด์
    ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิง วรรณพร เวียงนนท์ เมื่อ : 30 ก.ค. 2555, 17:48

ลำดับที่ 87
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.อ.สันติภาพ ผจงศิลป์ เมื่อ : 1 ส.ค. 2555, 08:11

ลำดับที่ 88
      ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.พิทยา โสรมรรค เมื่อ : 1 ส.ค. 2555, 08:14

ลำดับที่ 89
      ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.ณรงค์ฤทธิ์ โอปาก เมื่อ : 1 ส.ค. 2555, 08:15

ลำดับที่ 90
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม เมื่อ : 1 ส.ค. 2555, 08:18

ลำดับที่ 91
      ขอให้ทั้งสองพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม เมื่อ : 1 ส.ค. 2555, 08:25

ลำดับที่ 92
      ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มไทรขอประเทศไทยตลอดกาลนิรันด์
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม เมื่อ : 1 ส.ค. 2555, 08:27

ลำดับที่ 93
      ขอให้ทั้งสองพระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนไทยทั้งชาติมีความสามัคคีกันตลอดไป
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม เมื่อ : 1 ส.ค. 2555, 08:30

ลำดับที่ 94
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม เมื่อ : 1 ส.ค. 2555, 08:32

ลำดับที่ 95
      "คุณธรรมของพระองค์ท่านเย็นกว่าน้ำพระคงคา" "ขอให้ทั้งสองพระองค์จงมีพลานามัยสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป"
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม เมื่อ : 1 ส.ค. 2555, 08:33

ลำดับที่ 96
      ขอถวายบุญกุศล อันพึงเกิดจากการสวดมนต์ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม เมื่อ : 1 ส.ค. 2555, 08:40

ลำดับที่ 97
      ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม เมื่อ : 1 ส.ค. 2555, 08:43

ลำดับที่ 98
      ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม เมื่อ : 1 ส.ค. 2555, 08:48

ลำดับที่ 99
     

"ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้คือคุณลักษณะของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน"

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 1 ส.ค. 2555, 10:35

ลำดับที่ 100
      "ขอให้คนไทยทั้งชาติปรองดองกันเลิกแบ่งข้างไม่มีสีเสื้อมาตราฐานเดี่ยวกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์"
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 1 ส.ค. 2555, 10:44

ลำดับที่ 101
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิง วรรณพร เวียงนนท์ เมื่อ : 1 ส.ค. 2555, 12:50

ลำดับที่ 102
      "ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนโชคดีและมีความสุขมากที่สุดในโลก เพราะประเทศเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นศูนย์รวมจิตใจของประเทศตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงมีสายพระเนตร และพระอัจฉริยภาพในด้านการพัฒนาโครงการต่างๆ ปรากฎแก่สายตาประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น"
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 2 ส.ค. 2555, 09:36

ลำดับที่ 103
     

           "จอมปราชญ์แห่งจักรีวงศ์องค์บพิตร     ดุจเข็มทิศชี้ทางสร้างสรรค์ผล

ธ ครองธรรม ครองไทย ครองใจชน                 สุขเปี่ยมล้นใต้ร่มพระบารมี "

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 2 ส.ค. 2555, 09:41

ลำดับที่ 104
                          เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ ๘๐ ปี ที่จะเวียนมาบรรจบใน       ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ข้าพระพุทธเจ้า  ใคร่ขอถวายพระพรชัยมงคลขอจงทรงพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 3 ส.ค. 2555, 08:02

ลำดับที่ 105
              "ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทอดทิ้งประชาชน"
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 3 ส.ค. 2555, 08:07

ลำดับที่ 106
     

          "ขอให้ประชาชนชาวไทยจงร่วมกันแสดง พลังอธิษฐาน พลังความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง ไม่ก่อเหตุความวุ่นวายให้เกิดความเสียหาย เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทั้งสองพระองค์จงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว และเป็นมิ่งขวัญให้ปวงชนชาวไทยตลอดไป"

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 3 ส.ค. 2555, 08:15

ลำดับที่ 107
      "ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชน"
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 3 ส.ค. 2555, 08:17

ลำดับที่ 108
     

ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : ประสาร ชำนาญค้า เมื่อ : 3 ส.ค. 2555, 12:44

ลำดับที่ 109
     

ขอ พระ องคืจงทรงพระเจริญ

ขอ พระ องคืจงทรงพระเจริญ

ขอ พระ องคืจงทรงพระเจริญ

ขอ พระ องคืจงทรงพระเจริญ

ขอ พระ องคืจงทรงพระเจริญ

ขอ พระ องคืจงทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : Sthatron B. เมื่อ : 3 ส.ค. 2555, 12:56


มีผู้ลงนามทั้งสิ้น 263136 ครั้ง : 5263 หน้า : « ย้อนกลับ 1 2 3 4 ... 5 5263 ถัดไป »


     
ชื่อ - สกุล :
อีเมล์ :
ข้อความ :
    กรอกรหัสยืนยัน
   
   
    หมายเหตุ : กำลังพล ป.พัน.๑๖ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมียอดโพสต์ ๑,๐๐๐จึงจะได้รับรางวัล

กลับหน้าหลัก