รูปภาพของผู้ดูแลระบบ ป.พัน.16
จุดประสงค์ในการจัดตั้ง E-Learning Center
 

1. ผบ.ป.พัน.16 มีดำริ ให้จัดทำระบบ E-Learning เพื่อให้กำลังพลของหน่วยและบุตรหลานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่หน่วยได้จัดทำขึ้น

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังและบุตรหลานในการแลกเปลี่ยน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่หน่วยมี ได้แก่

เว็บไซต์ของหน่วย

- http://www.arty16.com

กระดานสนทนาของหน่วย

- http://www.arty16.com/board

Facebook ของหน่วย

- https://www.facebook.com/arty16th

ระบบ e-learning ของหน่วย

- http://www.arty16.com/e-learning

- http://e-learning.arty16.com

3. เพื่อให้กำลังพลและบุตรหลานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4. ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเตรียมคำถามแล้วให้ กำลังพลและบุตรหลานเข้ามาตอบคำถาม และจะมีรางวัลให้ในโอกาสต่อไป

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ ป.พัน.16
ตอบ: จุดประสงค์ในการจัดตั้ง E-Learning Center
 
ผบ.ป.พัน.๑๖ ให้นโยบาย ดังนี้ การจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบ E- Learning ของหน่วย ด้วยการจัดกำลังพลที่มีความรู้ความสามรถในระบบอินเตอร์เน็ต เป็นศูนย์ควบคุมระบบ E- Learning ของหน่วย มีหน้าที่ในการสร้าง Homepage การอัพเดตข้อมูล การสร้างแหล่งความรู้ที่จะถ่ายทอดรวมถึงการดำเนินการต่างๆที่จะให้สมาชิกในระบบได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การโพสต์ข้อความเทิดทูลสถาบัน การตอบคำถามชิงรางวัล และการแสดงความคิดเห็น เป็นต้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะต้องทำการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อจูงใจให้สมาชิกเข้ามาหาความรู้ในระบบ E- Learning มากยิ่งขึ้น การดำเนินการดังกล่าวผู้บังคับหน่วยสามรถสร้างแรงจูงใจให้กำลังพลและครอบครัว เข้าใช้บริการในระบบ E- Learning ด้วยการมอบรางวัล เช่น มอบรางวัลประจำเดือนให้กับผู้ที่มาใช้บริการมากที่สุด มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานกำลังพลที่ตอบคำถามถูกมากที่สุด หรือมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้ามาโพสต์ข้อความมากที่สุดประจำเดือน เป็นต้น การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้กำลังพลและครอบครัวมีความอยากที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งผลที่จะตามมาคือการได้รับความรู้ทางวิชาการทหารเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านทางระบบ E- Learning เพราะจะมีแรงจูงใจมากกว่าการค้นคว้าหาความรู้ทางตำรา แต่ทั้งนี้จะต้องมีมาตรการควบคุมสำหรับการเข้าเว็บอนาจารหรือการเล่นเกมออนไลน์ด้วย ซึ่งระบบ E- Learning ดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กำลังพลและครอบครัวมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน